Аутсорсинг дуудлагын төвийн үйлчилгээний тухай
 
 

Дуудлагын төвийнCall center –ийн үйлчилгээ нь бизнесийн салбарын хамгийн чухал бөгөөд эрэлт хэрэгцээтэй үйлчилгээ төдийгүй харилцагч байгууллага хоёрыг холбодог хамгийн чухал сувгийн нэг мөн.

Ямар ч байгууллага өөрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ харилцагч, шинэ харилцагчтайгаа хамгийн эрүүл, хурдан шуурхай харилцаа холбоотой байхыг хүсдэг.

Үйлчлүүлэгч, харилцагчийн сэтгэл ханамжийг байнга дээшлүүлэх тэдгээрт туслах, гомдол саналыг шийдэх зэрэг асуудлууд бизнес эрхлэгч бүрийн өмнө тулгардаг хамгийн том бэрхшээлүүдийн нэг. Зарим байгууллагуудад ажлын цагийн хуваарь, хүний нөөц, оффис, дэд бүтэц, тоног төхөөрөмж цаашлаад тухайн байгууллагын зорилго, зорилтоос шалтгаалж аутсорсингийн дуудлагын төвийн үйлчилгээг сонгодог.  Дээрх шалтгаанаас болж тус үйлчилгээг авч байгаа байгууллага нь хүний нөөц, оффис, тоног төхөөрөмж, дэд бүтэц, ажлыг цагийн асуудлыг гуравдагч байгууллагад даатгаж өөрийн хүн хүч, нөөцийг илүү үр бүтээлтэй зүйлд чиглүүлэн ажилладаг.

Дуудлагын төвийн аутсорсингийн үйлчилгээ гэдэг нь тус үйлчилгээг авч байгаа байгууллага нь гуравдагч талаас дуудлагын төвийн үйлчилгээг авч өөрийн бизнесийн зөвхөн тодорхой хэсгийг хариуцуулах бизнесийн үйл явц юм.

Аутсорсинг дуудлагын төвийг дараах хэлбэрээр ангилан үзэж болно.

Мэдлэгт суурилсан аутсорсинг дуудлагын төв: Мэдлэгт суурилсан аутсорсинг дуудлагын төвийн үйлчилгээг илүү мэргэшсэн, илүү туршлага, мэдлэгт суурилсан үйлчилгээг үзүүлдэг. Мэдээллийн ажилтан нь ажиллах салбарынхаа гүнзгий мэдлэгтэй байх нь чухал. Дараах салбаруудад дээрх төрлийн үйлчилгээ илүү тохиромжтой:

Бизнес процессын аутсорсинг дуудлагын төв: Тухайн байгууллагын бизнес процессын хамгийн анхан шатны үйл ажиллагаатай холбоотой дуудлагад ихэвчлэн хариулдаг. Тус аутсорсинг дуудлагын төвийн үйлчилгээ нь харилцагчтай холбоотой тусламж үйл ажиллагаа, үйлчилгээ, холбоо барих зэрэг бизнес процессууд багтана.

Тус үйлчилгээ нь тухайн чиглэлээр мэргэшсэн мэдээллийн ажилтан байхаас гадна оролцогч талууд нийтлэг ирдэг асуулт, тусламж, тэдгээрийн хариултыг багтаасан нэгдсэн дүрмийн сантай байх ёстой. Мөн мэдээллийн ажилтны асуултад хариулах цар хүрээ, ажиллах цагийг маш нарийн зөв тодорхой байхыг шаарддаг.