Дуудлагын төвийн хэрэглээ ба Дуудлагын хяналт гэж юу вэ?

Та байгууллага дээрээ байгууллагын суурин утасны дараа үеийн шинэ технологи болох интернет протоколд суурилсан VoIP дуудлагын төв, Call center буюу дуудлага удирдах үйлчилгээг ашиглахаар сонирхож судалж байгаа эсвэл ашиглаж байгаа бол тус технологийн зарим нэг давуу тал болох дуудлагын хяналтын горимуудын ялгааг тайлбарлан хүргэж байна. Байгууллага дээрээ эдгээр давуу талуудыг ашиглаж үйлчилгээгээ улам төгөлдөржүүлээрэй.

Та дуудлагын хяналт хийх горимуудыг шинэ ажилтан сургах, шинэ үйлчилгээ нэвтрүүлэх, ажилтанд заавар өгөх, үйлчилгээний чанар сайжруулах зэрэг олон чиглэлээр ашиглах боломжтой. Дуудлагын хяналт нь дараа үндсэн гурван төрөл байдаг.

 

Чагнах-Monitor горим

Эрх бүхий менежер нь ажилтан болон харилцагчийн харилцан ярьж буй яриаг зөвхөн чагнах үйлдэл хийнэ. Ажилтны болон харилцагчтай ярилцаж буй ярианд ямар нэгэн өөрчлөлт нөлөө орохгүй. Тус горимыг дуудлага удирдах үйлчилгээний чанарыг сайжруулах чиглэлд ашиглах нь тохиромжой байдаг.

 

 

 

Шивнэх-Whispering горим

Эрх бүхий менежер нь ажилтан болон харилцагчийн харилцан ярьж буй яриаг сонсож зөвхөн ажилтанд зөвлөгөө өгөх үүрэгтэй. Ажилтан болон харилцагчтай ярилцаж буй ярианд ямар нэгэн нөлөө орохгүй бөгөөд зөвхөн менежерийн зааврыг ажилтан сонсож харилцагчид уян хатан туслах үйлчилгээ юм.  Тус горимыг шинэ ажилтан сургах, шинэ үйлчилгээ нэвтрүүлэх зэрэгт ашиглах нь илүү тохиромжтой байдаг.

 

 

Маргаан-Barging горим

Эрх бүхий менежер нь ажилтан болон харилцагчийн харилцан ярьж буй ярианд дундаас нь шууд орж маргаан, хэрүүл, үл тохирлыг шийдэхэд туслах горим юм. Өөрөөр хэлбэл гурвал-сан харилцан яриа гэж үзэж болно.